POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - APLICAȚIA LETSPOKER

LetsPoker este furnizat de către LETSPOKER SOLUTIONS S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, București, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16280/2019, Cod Unic de Înregistrare 41959783 (“Societatea” sau “noi” sau “Operatorul”).

LetsPoker este accesibil prin aplicația pentru dispozitive mobile (“Aplicația”); LetsPoker se referă, de asemenea, la website-ul https://lets.poker/ (“Site-ul”). LetsPoker oferă, de asemenea, o platformă online dedicată Cluburilor de Poker (astfel cum sunt definite mai jos) pentru scopul administrării afacerii. Aplicația și Site-ul sunt denumite în mod colectiv “LetsPoker” sau “Serviciul”, iar fiecare dintre noțiuni va fi interpretată în funcție de context.

Serviciul furnizează servicii de intermediere online pentru cluburile de poker afișate în Aplicație (“Cluburi de Poker”) și utilizatorii Aplicației care sunt înregistrați în Aplicație (“dumneavoastră” sau “Utilizatori”), astfel cum este descris în Termeni și Condiții. Utilizatorii pot deveni jucători de poker dacă participă la jocurile de poker în locațiile specializate ale Cluburilor de Poker (“Jucători de Poker”). Scopul LetsPoker este de a facilita inițierea tranzacțiilor directe între Cluburi de Poker și Utilizatori/Jucători de Poker, oferind, de asemenea, funcționalități social media pentru Utilizatori/Jucători de Poker și Cluburi de Poker.

Site-ul este accesibil pe scară largă, în timp ce anumite secțiuni ale Aplicației sunt disponibile publicului pentru vizitatorii Aplicației („Vizitatorii Site-ului” și „Vizitatorii Aplicației”). Cu toate acestea, întreaga gamă de funcționalități ale Aplicației poate fi utilizată de către Utilizatori.

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) se aplică Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) și se adresează persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate (Persoane Vizate, astfel cum sunt definite mai jos) în contextul furnizării Serviciului, și anume Vizitator al Aplicației, Vizitator al Site-ului, Utilizator, Jucător de Poker („dumneavoastră”).

LetsPoker este Operatorul de Date cu Caracter Personal (astfel cum este definit mai jos) și, în anumite cazuri, Operator Asociat (astfel cum este definit mai jos) al Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau național adoptate în contextul acestor reglementări („GDPR”). Această Politică de Confidențialitate vă informează cu privire la Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm și le prelucrăm, scopurile și baza legală a Prelucrării (astfel cum este definită mai jos) și orice alte informații relevante conform GDPR.

În anumite circumstanțe, prelucrăm Datele cu Caracter Personal împreună cu Operatorii noștri Asociați, după caz ​​(după cum sunt definiți mai jos).

În conformitate cu articolul 26 din GDPR, Operatorii Asociați sunt: ​​(a) Cluburile de Poker - după caz, prelucrăm Date cu Caracter Personal împreună cu Cluburi de Poker, astfel cum este detaliat mai jos; (b) Facebook Ireland Ltd - operatorul rețelei sociale Facebook; LetsPoker devine operator asociat, întrucât gestionăm pagina Facebook de business LetsPoker.

Am încheiat acte adiționale cu Operatorii noștri Asociați, pentru a determina responsabilitățile respective pentru respectarea obligațiilor prevăzute de GDPR în ceea ce privește Prelucrarea comună. Aspectele relevante ale acestei Prelucrări comune sunt ilustrate în această Politică de Confidențialitate de mai jos.

Am convenit, de asemenea, cu Operatorii noștri Asociați următoarele: (i) că LetsPoker este responsabil pentru furnizarea informațiilor despre Prelucrarea în comun a Datelor cu Caracter Personal către Persoanele Vizate, astfel cum este menționat mai jos în prezentul document; (ii) după Prelucrarea în comun, Cluburile de Poker și Facebook Ireland Ltd sunt responsabili pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în temeiul articolelor 15-20 din GDPR, de asemenea, prevăzute mai jos în prezentul document.

Puteți contacta și vă puteți exercita drepturile prevăzute în prezentul document împotriva fiecărui Operator Asociat. Cu toate acestea, punctul de contact pentru dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal legate de această Politică de Confidențialitate va fi: LetsPoker prin responsabilul său cu protecția datelor (DPO). Pentru orice aspecte legate de Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv Prelucrarea în comun, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO) la: privacy @lets.poker

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate și, dacă nu sunteți de acord cu prevederile din prezentul document, este posibil să nu putem răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar în orice caz, nu veți suporta niciun fel de consecințe negative.

Prin bifarea căsuței referitoare la această Politică de Confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul, sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Cu toate acestea, există anumite operațiuni de Prelucrare care necesită consimțământul dumneavoastră explicit, cum ar fi în scopuri de profilare sau marketing, iar dumneavoastră veți fi informați în mod corespunzător în acest sens înainte de a vă oferi consimțământul.

1. DEFINIȚII

“Cont de Utilizator” înseamnă contul Utilizatorului/Jucătorului de Poker pe care îl puteți crea în Aplicație, pentru a beneficia de întreaga gamă de funcționalități ale Aplicației;

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana Vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“Categorii Speciale de Date cu Caracter Personal” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Operatori Asociați” înseamnă operatorii care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de Prelucrare;

„Persoană Împuternicită de Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului;

„Persoană Sub-Împuternicită” înseamnă persoana împuternicită de către Persoana Împuternicită pentru a desfășura anumite activități de Prelucrare în numele Operatorului;

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„Parte Terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Creare de Profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

„Țară Terță” înseamnă orice țară situată în afara Spațiului Economic European.

2. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LetsPoker prelucrează Date cu Caracter Personal în conformitate cu principii legale, după cum urmează:

 1. Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în mod legal și transparent, garantând caracterul echitabil față de persoanele ale căror Date cu Caracter Personal sunt prelucrate („legalitate, echitate și transparență”);
 2. trebuie să existe scopuri determinate pentru Prelucrarea datelor, iar Operatorul va indica aceste scopuri Persoanelor Vizate atunci când colectează Datele lor cu Caracter Personal („limitări legate de scop”);
 3. Societatea va putea să colecteze și să prelucreze numai Date cu Caracter Personal care sunt necesare pentru atingerea acelor scopuri („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Societatea se va asigura că Datele cu Caracter Personal sunt exacte și actualizate având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate și le va corecta atunci când este necesar („exactitate”);
 5. Societatea nu mai poate utiliza Datele cu Caracter Personal în alte scopuri care nu sunt compatibile cu scopul pentru care au fost colectate inițial;
 6. Societatea se va asigura că Datele cu Caracter Personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile pentru care au fost colectate („limitarea conservării”);
 7. Societatea va pune în aplicare măsuri tehnice și structuri organizatorice adecvate care asigură securitatea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, utilizând tehnologia adecvată („integritate și confidențialitate”).

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURI ȘI BAZA LEGALĂ

CONTEXT:

LetsPoker va asigura garanțiile corespunzătoare pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, inclusiv pseudonimizarea. În urma pseudonimizării, prelucrarea ulterioară nu permite sau nu mai permite identificarea datelor dumneavoastră. Fără a aduce atingere altor prevederi din prezentul document, LetsPoker nu va prelucra Date cu Caracter Personal pentru luarea deciziilor individuale automatizate, marketing direct și crearea de profiluri în scop publicitar fără consimțământul dumneavoastră prealabil expres pentru astfel de scopuri. LetsPoker nu va prelucra Categorii Speciale de Date cu Caracter Personal. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor care este disponibil pentru orice întrebări legate de protecția Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal: privacy@lets.poker

4. CUI VOR FI DIVULGATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

LetsPoker asigură confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal în orice moment. În același timp, există circumstanțe în care vom dezvălui Date cu Caracter Personal, după caz, anumitor Destinatari, după cum urmează:

În cadrul Spațiului Economic European:

 1. dacă avem obligații legale în acest sens - de exemplu, putem dezvălui Datele cu Caracter Personal Agenției Naționale de Administrare Fiscală și altor autorități/ instituții care le solicită;
 2. în scopul exercitării sau apărării drepturilor și intereselor noastre legitime - de exemplu, pentru a pune în executare Termenii și Condițiile (de exemplu, avocaților etc.);
 3. v-ați oferit consimțământul în acest scop, după caz; În calitatea dumneavoastră de Utilizator, Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi transferate către Cluburile de Poker din Aplicație prin funcționalități ale Aplicației, cum ar fi posibilitatea inițierii unei conversații/ chat cu Cluburile de Poker sau posibilitatea de a vă preregistra în Cluburile de Poker. Când inițiați o conversație/ chat cu un Club de Poker, respectivul Club de Poker va avea acces la datele dumneavoastră de profil (nume, fotografie de profil și limba preferată) și puteți comunica cu Cluburile de Poker numai atunci când contactați Cluburile de Poker.
 4. în scopul furnizării serviciilor noastre, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi transferate, după cum urmează: a) către furnizorul de servicii cloud (situat pe teritoriul Uniunii Europene), care este Amazon Web Services (AWS) și are calitatea de Persoană Împuternicită în ceea ce privește Datele dumneavoastră cu Caracter Personal; b) societatea care ne furnizează servicii de contabilitate (situată pe teritoriul Uniunii Europene), care are calitatea de Persoană Împuternicită.

În afara Spațiului Economic European/ Țări Terțe:

LetsPoker colaborează cu Cluburi de Poker din Israel, astfel Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi transferate către respectivele Cluburi de Poker situate în Israel, pentru a vă oferi Serviciul nostru. Comisia Europeană a stabilit, pe baza articolului 45 din GDPR, faptul că Israel (țară situată în afara UE) oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În lumina celor de mai sus, astfel de transferuri către Israel vor fi asimilate transferurilor de date intra-UE, iar Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi protejate în contextul unui astfel de transfer, fără a fi necesară o altă protecție.

LetsPoker nu va transfera Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în afara Spațiului Economic European/ Țări Terțe, altele decât cele prevăzute mai sus. În măsura în care vor fi avute în vedere alte transferuri în afara UE, LetsPoker se va asigura că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi protejate conform cerințelor GDPR și veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.

5. PERIOADA DE PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONDIȚIILE ÎN CARE SE VA REALIZA ACEST LUCRU

LetsPoker va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de Prelucrare, după cum urmează:

 1. în cazul executării contractului cu dumneavoastră sau efectuării unor demersuri pentru încheierea unui astfel de contract – durata de prelucrare și de stocare este cea necesară conform legii pentru respectivul contract. După încetarea contractului, pot exista obligații legale pentru LetsPoker de a păstra evidențe, caz în care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate pe durata prevăzută de lege, care va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani – în baza Articolului 6 (1) (c) din GDPR;
 2. în temeiul consimțământului dumneavoastră – Datele cu Caracter Personal sunt păstrate până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către LetsPoker (inclusiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, însă cel mult 3 ani de la data la care un astfel de drept putea fi exercitat;
 3. în temeiul necesității de a ne îndeplini obligațiile legale – Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate și stocate pe durata existenței obligației legale respective. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani;
 4. în temeiul interesului legitim al LetsPoker – pe perioada existenței interesului legitim, însă cel mult 3 ani de la data la care un astfel de interes legitim putea fi exercitat.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

În legătură cu Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces – puteți solicita informații în legătură cu Datele cu Caracter Personal pe care le prelucrăm;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea – puteți solicita rectificarea datelor dacă informațiile sunt inexacte;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în anumite condiții (menționate în GDPR), și anume: (a) dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; (c) în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (d) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, atunci când se aplică unul dintre următoarele cazuri: (a) contestați exactitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii Datelor cu Caracter Personal; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prelucrării, însă dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor voastre.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării – vă puteți opune Prelucrării, în anumite condiții (prevăzute în GDPR), și anume, atunci când este aplicabil, când prelucrăm Date cu Caracter Personal în baza interesului nostru legitim sau în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketing direct.
 6. Dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal – puteți solicita o copie de pe datele dumneavoastră într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și ușor de citit, și puteți să le solicitați în format electronic, respectiv dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Datele cu privire la care se aplică dreptul la portabilitate sunt fie cele obținute în temeiul consimțământului dumneavoastră, fie în temeiul unui contract încheiat cu noi.
 7. Dreptul de a vă opune procesului decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri – după cum este aplicabil și în alte cazuri decât cele bazate pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți opune oricărui proces decizional automatizat inclusiv creării de profiluri.
 8. Dreptul de a vă retrage consimțământul – atunci când este aplicabil, și anume când Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se întemeiază pe baza legală a consimțământului prevăzut în Articolul 6 (1) (a) din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-ați acordat inițial, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 9. Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere – puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - https://www.dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri în acest sens la următoarea adresă de e-mail: privacy@lets.poker.

Răspunsul la cererea dumneavoastră va fi comunicat în conformitate cu prevederile GDPR, în cel mult 1 (una) lună de la primirea cererii. Această perioadă de 1 (una) lună poate fi prelungită cu 2 (două) luni dacă complexitatea cererii și/sau dacă numărul de cereri o impune.

7. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

LetsPoker poate modifica această Politică de Confidențialitate notificându-vă în acest sens cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte ca modificarea să producă efecte prin e-mail și/sau printr-o notificare/fereastră pop-up în Aplicație. Vom publica noua versiune în Aplicație. Veți avea ocazia să acceptați sau să refuzați Politica de Confidențialitate modificată.

Actualizat la data de: 01.11.2021